ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AROMATİK POLİKONDENSLƏŞMİŞ QURULUŞLARIN, FULLERENLƏRİN VƏ KARBON NANOBORULARIN ANTİOKSİDLƏŞDİRİCİ FƏALLIĞI VƏ ELEKTRONA HƏRİSLİK QABİLİYYƏTİ
E.B.Zeynalov, M.M.Ağahüseynova, E.R.Hüseynov, N.İ.Salmanova, M.Y.Məhərrəmova

 

Bakminsterfulleren (C60) və çoxdivarlı karbon nanoboruları(ÇKNB) daxil olmaqla bir sıra polikondensləşmiş aromatik birləşmələrin(APB) elektrona hərislik dərəcəsi və antioksidləşdirici fəallığı ilə əlaqəsi tədqiq olunub. Tədqiqatlar kumolun inisiirləşmiş oksidləşmə prosesinin model reaksiyası üzərində aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, fulleren (C60)  və ÇKN-ə  aid olan maksimal qiymətə çatdıqca  APB-nin antioksidləşdirici fəallığı elektrona hərisliyin dərəcəsi artdıqca yüksəlir.

 

Açar sözlər : elektrona hərislik, antioksidləşdirici aktivlik, çoxdivarlı karbon nanoborular, fullerenlər, polikondens­ləşmiş aromatik birləşmələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı