ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSANONUN MİS VƏ NİKELƏ KÖKLƏNMİŞ POLİETİLENİMİN POLİMER KOMPLEKSİ ƏSASINDA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
R.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, O.T.Bədəlova, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, A.F.İsazadə

 

Mis və nikelə köklənmiş polietileniminin tikilmiş kompleksləri əsasında alınmış katalizatorların iştirakı ilə gedən tsikloheksanın maye fazada oksidləşmə reaksiyası öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, metal ionlarına köklənmiş komplekslər arzu olunmayan əlavə proseslərin qarşısını alır və turşuların əmələ gəlməsi istiqamətində selektiv gedir.

 

Açar sözlər : tsikloheksanon, polietilenimin, köklənmiş, oksigen, metalpolimer komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2017
MÜNDƏRİCAT
- VAKUUM QAZOYLUNUN KARBOHİDROGEN QRUP VƏ ELEMENT TƏRKİBİNƏ OZONOLİZİN TƏSİRİE.Ə.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, N.N.Bagırova, F.A.Haşımov, K.Y.Əcəmov, Ə.Ə.Dədəyeva
- NIKELİN(II) 3-(1-FENİL-2,3-DİMETİLPİROZOLON-5)AZOPENTADİON-2,4 REAGENTİ İLƏ ÜÇÜNCÜ KOMPONENT İŞTİRAKINDA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN SPECTROFOTOMETRİK TƏDQİQİR.Ə.Əliyeva, G.Q.Nəzərova, V.İ.Mərdanova, F.M.ÇıraqovDavamı