ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOLİBDEN VƏ VOLFRAMIN 2-HİDROKSİ-5-BROMTİOFENOL VƏ HİDROFOB AMİNLƏRLƏ İON ASSOSİATININ ANALİTİK TƏTBİQİ
Ş.Ə.İbrahimova, Ə.Z.Zalov, N.A.Verdizade, A.B. Hacıyeva

 

Molibden və volframın 2-hidroksi-5-bromtiofenol və hidrofob aminlərlə qarşılıqlı təsiri zamanı xloroformla ekstraksiya olunan ion assosiatları əmələ gəlir. Hidrofob amin kimi anilin, N-metilanilin və N,N-dimetilanilin istifadə edilmişdir. Molibden və volframın ekstraksiyalı-fotometrik təyini şəraiti tapılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki. müxtəlifliqandlı komplkslər рНопт. 1.8–5.1-də əmələ gəlir. Maksimum işıqudma 457–538 nm dalğa uzunluğunda müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı (3.4–4.2)·104 bərabərdir. Sübut olunmuşdur ki, molibden(VI) və volfram(VI) 2-hidroksi-5-bromtiofenolla kompleks əmələ gəlmə zamanı reagentin özü ilə Me(V) qədər reduksiya olunur.

 

Açar sözlər : molibden, volfram, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, ekstraksiyalı-fotometrik təyini
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2017
MÜNDƏRİCAT
- VAKUUM QAZOYLUNUN KARBOHİDROGEN QRUP VƏ ELEMENT TƏRKİBİNƏ OZONOLİZİN TƏSİRİE.Ə.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, N.N.Bagırova, F.A.Haşımov, K.Y.Əcəmov, Ə.Ə.Dədəyeva
- NIKELİN(II) 3-(1-FENİL-2,3-DİMETİLPİROZOLON-5)AZOPENTADİON-2,4 REAGENTİ İLƏ ÜÇÜNCÜ KOMPONENT İŞTİRAKINDA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN SPECTROFOTOMETRİK TƏDQİQİR.Ə.Əliyeva, G.Q.Nəzərova, V.İ.Mərdanova, F.M.ÇıraqovDavamı