ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOSTRUKTURLU HALLOİZİTİN İŞTİRAKI İLƏ QUDRONUN HİDROKREKİNQİ
G.S.Muxtarova

 

Məqalədə qudronun suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu halloizitin iştirakı ilə hidro­kre­kinq prosesinin nəticələri göstərilmişdir. Hidrokrekinq prosesinin gedişinə tem­peraturun və təzyiqin təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, temperatur və təz­yiq­dən asılı olaraq açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 46–50 kütlə % arasında dəyişir.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu katalizator, benzin, dizel fraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı