ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOSTRUKTURLU HALLOİZİTİN İŞTİRAKI İLƏ QUDRONUN HİDROKREKİNQİ
G.S.Muxtarova

 

Məqalədə qudronun suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu halloizitin iştirakı ilə hidro­kre­kinq prosesinin nəticələri göstərilmişdir. Hidrokrekinq prosesinin gedişinə tem­peraturun və təzyiqin təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, temperatur və təz­yiq­dən asılı olaraq açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 46–50 kütlə % arasında dəyişir.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş nanostrukturlu katalizator, benzin, dizel fraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı