ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSERONUN SİNTEZİ ÜÇÜN XAMMAL o-KARBOKSİBENZOİLFERROSENİN KATALİTİK SİNTEZİ
G.Z.Süleymanov, S.H.Zəkiyeva, R.A.Vəliyev, A.M.Əliyev

 

Ferroseronun sintezi üçün xammal sayılan o-karboksibenzoil ferrosenin homogen kataliz mühitində Mo(CO)6 katalizatoru və ZnCl2 promotorundan istifadə etməklə sintezi həyata keçirilmişdir. İşdə prosesin selektivliyinə təsir edən əsas faktorlar müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : ferrosen törəmələri, homogen kataliz, katalizator, heksakarbonilmolibden
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı