ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT NAFTEN VƏ TSİKLOHEKSAN KARBON TURŞULARININ DOYMUŞ VƏ DOYMAMIŞ EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB AKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
M.H.Vəliyev, S.Ə.Mustafayev, A.G.Şahməmmədova, N.Ə.Məmmədova, N.K.Niyazova

 

Neft naften və tsikloheksankarbon turşularının doymuş və doymamış efirlərinin müvafiq turşuları, qlikol və epixlorhidrin ilə qarşılıqlı təsir reaksiyaları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, neft turşuları asetilen sıra efirləri daha güclü mikrob aleyhinə xassələr daşıyırlar.

 

Açar sözlər : naften turşusu, qlisidil efiri, diollar, naften radikalı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı