ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT NAFTEN VƏ TSİKLOHEKSAN KARBON TURŞULARININ DOYMUŞ VƏ DOYMAMIŞ EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB AKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
M.H.Vəliyev, S.Ə.Mustafayev, A.G.Şahməmmədova, N.Ə.Məmmədova, N.K.Niyazova

 

Neft naften və tsikloheksankarbon turşularının doymuş və doymamış efirlərinin müvafiq turşuları, qlikol və epixlorhidrin ilə qarşılıqlı təsir reaksiyaları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, neft turşuları asetilen sıra efirləri daha güclü mikrob aleyhinə xassələr daşıyırlar.

 

Açar sözlər : naften turşusu, qlisidil efiri, diollar, naften radikalı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı