ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YAĞ TURŞULARININ İMİDAZOLİNLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN DİZEL YANACAĞINA AŞQAR KİMİ TƏDQİQİ
V.M.Abbasov, T.A.Məmmədova, X.H.Kəsəmənli, X.R.Vəliyev

 

Tədqiqat işində kavitasiya effektini yaradan ultrasəs qurğusunun iştirakı ilə stearin və linolen turşularının dietilentriaminlə aminoetil tipli imidazolinləri sintez olunmuşdur. İmi­da­zolinlərin çıxımı 92–93% təşkil etmişdir. Sintez olunmuş imidazolinlərin az kükürdlü və yağlama keyfiyyəti aşağı olan dizel yanacaqlarının yağlama keyfiyyətinə təsiri öyrə­nilmişdir. Nəticələr göstərmişdir ki, sintez olunmuş imidazolinlər 200–250 m.h. qatılıqda dizel yanacaqlarının yağlama keyfiyyətini yüksəldən əlavə kimi tətbiq oluna bilər.

 

Açar sözlər : yağ turşuları, aminlər, imidazolinlər, dizel yanacağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı