ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALİZATORUN QEYRİ STASİONAR AKTİVLİYİ ÜÇÜN KİMYƏVİ PROSESLƏRİN KİNETİK MODELLƏŞDİRİLMƏSİ METODUNUN TƏTBİQİ
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova

 

Katalizatorun qeyri stasionar aktivliyində kimyəvi proseslərin kinetik modelləşdirilməsinin metodu işlənmişdir. Metodun tədbiqi, katalizatorun tərpənməz və qaynar layında işləyən sənaye reaktorları üçün misallarda yoxlanılmışdır. Katalizatorun dəyişən aktivliyində baxılan proseslərin kinetik modelləri qurulmuşdur. Katalizatorun aktivliyi dəyişən olan katalitik proseslərin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması metodu işlənmiş və tətbiq edilmlşdir

Açar sözlər : modelləşdirilmə, qeyri-stasionar aktivlik, tərpənməz və qaynar laylar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı