ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuInSe2–MnSe–In2Se3 KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNİN QEYRİ-KVAZİBİNAR KƏSİKLƏRİ
R.C.Mirzəyeva

 

DTA, RFA, MQA metodları vasitəsilə CuInSe2–MnSe–In2Se3 kvaziüçlü sisteminin [0.5CuInSe2·0.5In2Se3]–MnIn2Se4, [0.5CuInSe2·0.5MnSe]–MnIn2Se4 və [0.5CuInSe2·0.5In2Se3]–[0.5CuInSe2·0.5MnSe] qeyri-kvazibinar  kəsikləri  tədqiq edilmiş, onların faza diaqramları qu­­rulmuşdur. Kəsiklər üzrə əldə edilən məlumatlar CuInSe2–MnSe–In2Se3 sisteminin izo­termik kəsiyinin qurul­ma­sında, tabeli üçbucaq­larda üçlü evtektik nöqtələrin, monovariant əyrilərin yerləşmə isti­qa­mə­tinin və sub­so­lidusda faza­ların kristallaşma sərhədlə­rinin təyin edilməsində istifadə edilmişdir.

 

Açar sözlər : üçlü evtektika, subsolidus, izotermik kəsik, monovariant əyrilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı