ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQO p-KSİLOLSULFAMİDİN FOTOELEKTROKİMYƏVİ SİNTEZİ VƏ MOLEKUL-KÜTLƏ PAYLANMASI
E.M.Quliyev, N.R.Bektaşi, T.A.Aslanov, M.N.Rəşidova

 

Sulfat turşusunun sulu məhlulunda elektroliz metodu ilə p-ksilosulfamidin fotoelektrokimyəvi oksidləşmə polikondensasiya reaksiyası tədqiq olunmuşdur. Eksklyuzion-xromatoqrafik analizlərin nəticələri göstərmişdir ki, elektrokimyəvi metodla müqayisədə oliqomerləşməni yumşaq şəraitlərdə, yüksək çıxımla oliqomerləri almaq və molekul-kütlə paylanmasının parametrlərini idarə etmək mümkündür.

 

Açar sözlər : fotoelektrokimya, oksidləşmə polikondensasiya, işıqlanma dərəcəsi, eksklyuzion maye xro­matoqrafiyası, molekul-kütlə paylanması, oliqo-p-ksilolsulfamid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı