ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQO p-KSİLOLSULFAMİDİN FOTOELEKTROKİMYƏVİ SİNTEZİ VƏ MOLEKUL-KÜTLƏ PAYLANMASI
E.M.Quliyev, N.R.Bektaşi, T.A.Aslanov, M.N.Rəşidova

 

Sulfat turşusunun sulu məhlulunda elektroliz metodu ilə p-ksilosulfamidin fotoelektrokimyəvi oksidləşmə polikondensasiya reaksiyası tədqiq olunmuşdur. Eksklyuzion-xromatoqrafik analizlərin nəticələri göstərmişdir ki, elektrokimyəvi metodla müqayisədə oliqomerləşməni yumşaq şəraitlərdə, yüksək çıxımla oliqomerləri almaq və molekul-kütlə paylanmasının parametrlərini idarə etmək mümkündür.

 

Açar sözlər : fotoelektrokimya, oksidləşmə polikondensasiya, işıqlanma dərəcəsi, eksklyuzion maye xro­matoqrafiyası, molekul-kütlə paylanması, oliqo-p-ksilolsulfamid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı