ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRTKÜ YAGLARINA ÇOXFUNKSİYALI YÜKSƏK QƏLƏVİLİ AŞQARIN ALINMASI
Ə.N.Ağayev, S.M.Vəliyeva, İ.C.Güləliyev, N.N.Zeynalova, S.Ə.Həsənova

 

Sulfometilləşmiş texniki alkilsalisil turşusu əsasında turş qudron alınmadan yüksək qələvili aşqarın az tullantılı alınma prosesi işlənib hazırlanmışdır. İşlənib hazırlanmış salisilat – sulfonat aşqarının yüksək effektliliyə  malik olması ondan  muasir mühərriklərdə işlədilən yaglar üçün aşqar paketlarinin hazirlanmasında çoxfunksiyalı aşqar kimi istifadə etməyə imkan verir.

 

Açar sözlər : aşqarlar, sürtkü yagları, sulfonatlar, alkilsalisilat turşusu, yüksək qələvilik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı