ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–EuSb2 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI
T.F.Maqsudova, D.S.Əjdərova, Ö.M.Əliyev

 

DTA, RFA, MCA, mikrobərkliyin və sıxlığın ölçülməsi üsulları ilə Eu–Sb­–Те sisteminin kvazibinar kəsiyi olan Sb2Te3–EuSb2 sistemi öyrənilmiş, hal diaqramı qurulmuş, bərk məhlul sahələri təyin olunmuşdur.

 

Açar sözlər : evtektika, elektrik keçiriliyi, faza diaqramı, kvazibinar kəsik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı