ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-FENİL-o-KSİLOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİ AMMONOLİZİNİN KİNETİK MODELİ
Q.Ə.Bağırzadə, D.B.Tağıyev, V.E.Şeynin, Z.Y.Məhərrəmova

 

4-Fenil-o-ksilolun və aralıq məhsulun – 4-fenil-o-tolunitrilin oksidləşdirici ammonolizlərinin V–Sb–Bi–Zr/g-Al2O3-oksid katalizatoru üzərində kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. 4-Fenil-o-ksilolun oksidləşdirici ammonoliz reaksiya məhsullarının əmələ gəlmə və sərf olunma sürətlərini müəyyənləşdirən kinetik model tərtib edilmişdir. Bu modelin sabitləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : kinetik model, 4-fenil-o-ksilol, 4-fenil-o-tolunitril, oksidləşdirici ammonoliz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı