ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(BUTİLSULFANİL)HEKSANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
E.H.Məmmədbəyli, İ.A.Cəfərov, O.K.İskəndərova, M.A.Mirzəyeva, S.Z.Abdullayeva

 

1-(Butilsulfanil)heksan-2-ol, ikili aminlər və formaldehidin kondensasiyası əsasında 1-(butilsulfanil)­heksanın aminometoksi törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin quruluşu element analizi, İQ və NMR 1H spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. Bu maddələr sürtkü yağlarında antimikrob aşqar kimi sınaqdan keçirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, onlar mikroorqanizmlərin inkişafını dayandırır.

 

Açar sözlər : azot və kükürd tərkibli birləşmələr, Mannix reaksiyası, bioloji aktiv maddələr, 1-(bu­tilsulfanil)heksanın aminometoksi törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı