ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AROMATİK AMİNLƏRİN OKSİXLORLAŞMA VƏ OKSİBROMLAŞMA REAKSİYALARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov, F.Ə.Mustafayeva

Aromatik halqada o-, m-, p-vəziyyətlərdə elektrodonor və elektroakseptor əvəzləyiciləri olan anilinlərin oksihalogenləşmə reaksiyaları araşdırılmış, şəraitdən asılı olaraq oksixlorlaşma və oksibromlaşma reaksiyalarının xüsusiyyətləri müəyyən olunmuş, alınan məhsulların tərkibi və quruluşu öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : oksihalogenləşmə, o-, m-, p-əvəzli anilinlər, fəza çətinliyi, "orto-effekt", bromlu toluidinlər və anizidinlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı