ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AROMATİK AMİNLƏRİN OKSİXLORLAŞMA VƏ OKSİBROMLAŞMA REAKSİYALARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
M.S.Salahov, B.T.Bağmanov, F.Ə.Mustafayeva

Aromatik halqada o-, m-, p-vəziyyətlərdə elektrodonor və elektroakseptor əvəzləyiciləri olan anilinlərin oksihalogenləşmə reaksiyaları araşdırılmış, şəraitdən asılı olaraq oksixlorlaşma və oksibromlaşma reaksiyalarının xüsusiyyətləri müəyyən olunmuş, alınan məhsulların tərkibi və quruluşu öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : oksihalogenləşmə, o-, m-, p-əvəzli anilinlər, fəza çətinliyi, "orto-effekt", bromlu toluidinlər və anizidinlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı