ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SULPHOTURŞULARIN MONOXLORAMİNLƏRİNİN DOYMAMIŞ BİRLƏŞMƏLƏRLƏ REAKSİYASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
S.A.Məmmədov, L.F.Zeynalova, S.İ.Məmmədova, N.P.Ladoxina, Ə.Ə.Mahmudova, S.S.Babayev

 

Benzolsulphoturşunun monoxloramidinin allilxloridlə reaksiyası öyrənilmişdir. Aproton məhlullar iştirakında xloramidləşmə reaksiyası gedir,  proton məhlullarla isə etilenxlorhidrinlərin törəmələri əmələ gəlir. Sintez olunmuş  N-β-xlorsulphamidlərdə xlor atomları çox reaksiyaqabiliyyətlidir və hətta 10%-li sulu qələvi məhlulunda çox asanlıqla nukleofillərlə əvəz olunurlar. Xlor atomunu itirdikdə aziridinsulphamidlərə çevrilirlər.

 

Açar sözlər : xloramin-B və -T, hetarilsulphamid, aziridinsulphamid, antikorrozion aktivlik, triboloji xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı