ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SULPHOTURŞULARIN MONOXLORAMİNLƏRİNİN DOYMAMIŞ BİRLƏŞMƏLƏRLƏ REAKSİYASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
S.A.Məmmədov, L.F.Zeynalova, S.İ.Məmmədova, N.P.Ladoxina, Ə.Ə.Mahmudova, S.S.Babayev

 

Benzolsulphoturşunun monoxloramidinin allilxloridlə reaksiyası öyrənilmişdir. Aproton məhlullar iştirakında xloramidləşmə reaksiyası gedir,  proton məhlullarla isə etilenxlorhidrinlərin törəmələri əmələ gəlir. Sintez olunmuş  N-β-xlorsulphamidlərdə xlor atomları çox reaksiyaqabiliyyətlidir və hətta 10%-li sulu qələvi məhlulunda çox asanlıqla nukleofillərlə əvəz olunurlar. Xlor atomunu itirdikdə aziridinsulphamidlərə çevrilirlər.

 

Açar sözlər : xloramin-B və -T, hetarilsulphamid, aziridinsulphamid, antikorrozion aktivlik, triboloji xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı