ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SULPHOTURŞULARIN MONOXLORAMİNLƏRİNİN DOYMAMIŞ BİRLƏŞMƏLƏRLƏ REAKSİYASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
S.A.Məmmədov, L.F.Zeynalova, S.İ.Məmmədova, N.P.Ladoxina, Ə.Ə.Mahmudova, S.S.Babayev

 

Benzolsulphoturşunun monoxloramidinin allilxloridlə reaksiyası öyrənilmişdir. Aproton məhlullar iştirakında xloramidləşmə reaksiyası gedir,  proton məhlullarla isə etilenxlorhidrinlərin törəmələri əmələ gəlir. Sintez olunmuş  N-β-xlorsulphamidlərdə xlor atomları çox reaksiyaqabiliyyətlidir və hətta 10%-li sulu qələvi məhlulunda çox asanlıqla nukleofillərlə əvəz olunurlar. Xlor atomunu itirdikdə aziridinsulphamidlərə çevrilirlər.

 

Açar sözlər : xloramin-B və -T, hetarilsulphamid, aziridinsulphamid, antikorrozion aktivlik, triboloji xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı