ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALİFATİK AMİNLƏR ƏSASINDA NORBORNEN TƏRKİBLİ MANNİX ƏSASLARI
G.Ə.Hacıyeva, E.H.Məmmədbəyli, S.İ.İbrahimli, İ.A.Cəfərov

 

Norbornenilmetanol, alifatik aminlər və formaldehid əsasında yeni norbornen tərkibli Mannix əsasları sintez edilmişdir. Alınan maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Sintez olunmuş maddələrin tərkib və quruluşu element analizi, İQ, 1H və 13C NMR spektroskopiya üsulları ilə təsdiq edilmişdir

 

Açar sözlər : ditsiklopentadien, norbornenilmetanol, ikili aminlər, dietilamin, dipropilamin, dibutilamin, dipentilamin, diheksilamin, Mannix əsasları
Məqaləyə baxın