ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALİFATİK AMİNLƏR ƏSASINDA NORBORNEN TƏRKİBLİ MANNİX ƏSASLARI
G.Ə.Hacıyeva, E.H.Məmmədbəyli, S.İ.İbrahimli, İ.A.Cəfərov

 

Norbornenilmetanol, alifatik aminlər və formaldehid əsasında yeni norbornen tərkibli Mannix əsasları sintez edilmişdir. Alınan maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Sintez olunmuş maddələrin tərkib və quruluşu element analizi, İQ, 1H və 13C NMR spektroskopiya üsulları ilə təsdiq edilmişdir

 

Açar sözlər : ditsiklopentadien, norbornenilmetanol, ikili aminlər, dietilamin, dipropilamin, dibutilamin, dipentilamin, diheksilamin, Mannix əsasları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı