ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN PEROKSİDİN VƏ OZONUN SİNXRON ELEKTROSİNTEZİ 1.Topoloji model
Q.F.Potapova, E.V.Kasatkin, M.R.Manafov, V.L.Kloçixin, P.S.Vorontsov

 

Müxtəlif üsullarla modifikasiya edilmiş toxuma karbon qrafit lifli materialın səth təbəqəsinin səthdə oksigentərkibli qrupların tərkibinə və miqdarına təsirinin qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. H2O2-nin elektrosintez prosesində toxuma KQLMt-dən (KQLMt–Ni) olan katodların elektrokatalitik və korroziya xarakteristikaları arasında qarşılıqlı əlaqənin olması müəyyən edilmişdir. Bu katodlar H2O2-nin elektrosintez prosesində 100 А qədər cərəyan yükündə diafraqmalı elektrolizerdə sınağdan çıxarılmışdır.  Hidrogen peroksidin və ozonun sinxron elektrosintezinin topoloji modeli tərtib edilmişdir.

 

Açar sözlər : elektrosintez, hidrogen peroksid, ozon, topoloji model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı