ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN PEROKSİDİN VƏ OZONUN SİNXRON ELEKTROSİNTEZİ 1.Topoloji model
Q.F.Potapova, E.V.Kasatkin, M.R.Manafov, V.L.Kloçixin, P.S.Vorontsov

 

Müxtəlif üsullarla modifikasiya edilmiş toxuma karbon qrafit lifli materialın səth təbəqəsinin səthdə oksigentərkibli qrupların tərkibinə və miqdarına təsirinin qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. H2O2-nin elektrosintez prosesində toxuma KQLMt-dən (KQLMt–Ni) olan katodların elektrokatalitik və korroziya xarakteristikaları arasında qarşılıqlı əlaqənin olması müəyyən edilmişdir. Bu katodlar H2O2-nin elektrosintez prosesində 100 А qədər cərəyan yükündə diafraqmalı elektrolizerdə sınağdan çıxarılmışdır.  Hidrogen peroksidin və ozonun sinxron elektrosintezinin topoloji modeli tərtib edilmişdir.

 

Açar sözlər : elektrosintez, hidrogen peroksid, ozon, topoloji model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı