ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİZEL DİSTİLLATI VƏ ONUN DAR FRAKSİYALARININ EKSTRAKSİYA ÜSULU İLƏ SEÇİCİ TƏMİZLƏNMƏSİ
M.C.İbrahimova, S.A.Seyidova, S.Q.Əliyeva, H.C.Hüseynov, V.Ə.Nağıyev, Ə.B.Xəlilov, S.F.Əhmədbəyova, S.Ş.Hüseynova

 Məqalədə dizel distillatı və onun əsasında alınmlış fraksiyaların N-metilpirrolidon və sirkə turşusu əsasında sintez edilmiş ion maye tərkibdən seçici həlledici kimi istifadə etməklə alınmış rafinat və ekstraktın karbohidrogen qrup tərkibinin İQ-spektral analizi üsulu ilə tədqiqindən alınmış nəticələr verilmişdir. Müqayisəli olaraq qeyd edilmiş tərkiblərin N-metilpirrolidonla seçici təmizlənməsi prosesi həyata keçirilmiş ion-maye tərkibdən ekstragent kimi istifadən məqsədyönlü və perspektiv olduğu müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : İon mayesi, ekstraksiya, ekstragent, distillat, dizel yanacağı, seçici həlledici, rafinat, ekstrakt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİV.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİF.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.MahmudovDavamı