ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Cu2Se–SnSe–Sb2Se3 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMININ SnSe–CuSbSe2 POLİTERMİK KƏSİYİ
E.N.İsmayılova, G.M Şükürova, E.R.Əliyeva, L.F.Məşədiyeva

 

Cu2Se–SnSe–Sb2Se3 üçlü sistemi differensial termiki və rentgen faza analizi metodları ilə SnSe–CuSbSe2 kəsiyi üzrə tədqiq edilmiş və kəsiyin faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, SnSe–CuSbSe2 kəsiyi kvazibinar olmaqla evtektik tipə aiddir. Sistemdə ilkin komponentlər əsasında məhdud bərk məhlul sahələri mövcuddur. SnSe və CuSbSe2 əsasında həllolma evtektik temperaturda (700 K) maksimaldır və müvafiq olaraq 25 və 5 mol% uyğun gəlir

 

Açar sözlər : Cu2Se–SnSe–Sb2Se3 sistemi, SnSe–CuSbSe2 kəsiyi, faza diaqramı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı