ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİ
F.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.Mahmudov

 

Potensiometrik titrləmə metodu ilə nadir torpaq elementlərinin  – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu benzoilasetonun arilhidrazonları ilə komplekslərinin davamlılıq sabitləri təyin edilmişdir və aşağıdakı sıra üzrə dəyişir: Lu>Yb>Tm>Er>Ho>Dy>Tb>Gd>Eu>Sm>Nd>Pr. Komplekslərin davamlıqları liqandların tərkibində olan funk­sional qrupların elektron-donor və elektron-akseptor xarakterindən asılıdır: –Cl>–SO3H>–NO2.

 

Açar sözlər : nadir torpaq elementləri, benzoilaseton, arilhidrazonları, davamlıq sabiti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı