ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva

Piperidin və epixlorhidrin əsasında alınmış piperidin-2,3-epoksipropanın qələvi mühitində hidrogen sulfidlə qarşılıqlı təsirindən piperidin-2-hidroksiprorantiol-3 alınmışdır. Sonuncudan sinton maddə kimi istifadə etməklə Mannix re­aksiyası şəraitində formaldehid və ikili alifatik, heterotsiklik aminlərlə kondensləşməsindən bir sıra aminometil və orqanil halogenidlərlə reaksiyalarından isə bir sıra orqanilsulfid törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin quruluşu və tərkibi NMR spektroskopiya üsulu və element analizi ilə təsdiq edilmişdir

Açar sözlər : epixlorhidrin, piperidin, formaldehid, butilbromid, hidrogen sulfid, aminometil törəmələri, orqanilsulfid törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı