ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-PROPİLTİOHEPTANIN METİLENOKSİAMİN TÖRЯMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, V.S.Həsənov, X.İ.Həsənov, S.N.Qəhrəmanova

 

1-Propiltioheptan-2-ol, forlmaldehid və ikili aminlərin kondensasiya reaksiyaları əsasında 1-propiltioheptanın metilenoksiamin törəmələrinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Birləşmələrin tərkib və quruluşları İQ, NMR 1H spekrtoskopiya və mass-spektrometriya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Sintez olunmuş maddələr sürtgü yağlarına antimikrob aşqar kimi sınaqdan keçirilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı