ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
APATİT KONSENTRATI VƏ DOLOMİT ƏSASINDA MAQNEZİUM TƏRKİBLİ SUPERFOSFATIN ALINMASI PPROSESİNİN SƏNAYEDƏ SINAĞI
Z.R.Qurbanova, G.M.Mustafayeva, M.S.Alosmanov, S.M.İbrahimova

 

Apatit konsentratı və dolomit əsasında maqnezium tərkibli superfosfatın alınmasının işlənmiş texnologiyasının sənayedə sınağı aparilmişdir,  bu da sənaye şəraitində ilkin materialların sərfini və prosesin optimal texnoloji parametrlərini müəyyən  etməyə imkan vermişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı