ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2,6-DİTİOL-4-ALKİLFENOLLAR DƏMİRİN(II,III) EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ ÜÇÜN ANALİTİK REAGENT KİMİ
K.Ə.Quliyev, N.A.Verdizade

 

Spektrofotometrik üsullarla dəmirin(II, III) 2,6-ditiol-4-alkilfenollarla (2,6-ditiol-4-metilfenol və 2,6-ditiol-4-tret-metilfenol) və hidrofob aminlərlə kompleksəmələgəlmə reksiyası tədqiq edilmişdir. Hidrofob amin kimi anilin, N-metilanilin və N,N-dimetilanilin istifadə edilmişdir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tədqiq edilmiş və komplekslərdə komponentlərin nisbəti müəyyən edilmişdir. Müxtəlifliqandlı komplekslər zəif turş mühitdə əmələ gəlir (pHopt=4.0–5.4). İşıqudma spektrində maksimum 560–575 nm-də müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı e=(3.12–3.57)×104. Alınan nəticələr əsasında torpaqda, ətdə və təbii sularda dəmirin təyini üçün fotometrik metodikalar  işlənib hazırlanmışdır. Təklif olunan metodikalar nəticələrin yaxşı təkrarlanması və aşağı təyinetmə həddi ilə xarakterizə olunur.

Açar sözlər : dəmir, ekstraksiyalı-fotometrik metod, anilin, təyin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2017
MÜNDƏRİCAT
- VAKUUM QAZOYLUNUN KARBOHİDROGEN QRUP VƏ ELEMENT TƏRKİBİNƏ OZONOLİZİN TƏSİRİE.Ə.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, N.N.Bagırova, F.A.Haşımov, K.Y.Əcəmov, Ə.Ə.Dədəyeva
- NIKELİN(II) 3-(1-FENİL-2,3-DİMETİLPİROZOLON-5)AZOPENTADİON-2,4 REAGENTİ İLƏ ÜÇÜNCÜ KOMPONENT İŞTİRAKINDA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN SPECTROFOTOMETRİK TƏDQİQİR.Ə.Əliyeva, G.Q.Nəzərova, V.İ.Mərdanova, F.M.ÇıraqovDavamı