ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSLƏ SİRKONİUMUN MAYE ƏRİNTİLƏRİNİN ƏMƏLƏGƏLMƏ ENTALPİYASI
R.C.Hacıyev, İ.İ.Əliyev, M.B.Babanlı

Geniş konsentrasiya intervalında sirkoniumun mislə qarışma entalpiyası yüksəktemperaturlu kalorimetriya metodunun köməyi ilə 1823 K temperaturda təyin edilmişdir. Bütün göstəricilərin ekzotermik xarakterli olduğu müəyyən edilmişdir. Ərintidə müxtəlif növlü atomların qarşılıqlı əlaqəsi ideal assosiasiya olunmuş məhlul nəzəriyyəsi çərçivəsində öz təsdiqini tapmışdır

Açar sözlər : maye ərinti, mis, sirkonium, sistem, entalpiya, həllolma istiliyi, termodinamiki xassələr, kalorimetrik tədqiqatlar, intermetallik birləşmələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı