ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Au@Fe3O4 NANOHİSSƏCİKLƏRİ: ALINMASI, XARAKTERİSTİKASI VƏ SİTOTOKSİKLİK DƏRƏCƏSİ
J.Kelgenbayeva, S.Sulaymankulova, E.Mirzabekova, T.Maşimo

Qara örtüklü dəmir oksid nanohissəcikləri, tibbdə mümkün tətbiqlərlə maqnit və optik xüsusiyyətlərin paylanması üçün tədqiq edilmiş sərbəst teranistik nanohissəciklər sinfidir. Bu işdə sferik Au@Fe3O4 nanohissəcikləri HAuCl4 məhluluna batırılmış Fe elektrodlarından çox sadə üsulla, mayelərdə plazma impulsundan istifadə etməklə, heç bir xüsusi şərait və ya xüsusi konservasiya şərtləri olmadan uğurla sintez edilmişdir. Titrəmə maqnitometri) məcburi qüvvə və doyma maqnitləşməsi ilə otaq temperaturunda hissəciklərin ferromaqnit davranışını müvafiq olaraq Hc=175 və Ms=3.56 emu/g göstərdi. Au-nun til mərkəzli kub quruluşu və FCC-Fe3O4-ün şpinel tərs strukturu rentgen şüalarının difraksiya analizi ilə müəyyən edilmişdir. Yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik transmissiya elektron mikroskopu (TEM) 14 nm Fe3O4 hissəciklərinin 18 nm Au hissəciklərinə bağlandığını göstərdi. Nanohissəciklərin sitotoksiklik dərəcəsi Hela hüceyrələrinə XTT nümunəsi götürməklə qiymətləndirilmişdir ki, bu da çox aşağı olmuşdur (hüceyrə canlılığı: Fe3O4 üçün 98–89% və Au@Fe3O4 NP-lər üçün 99–91%). Bu, qızılın maqnit nanohissəciklərin biouyğunluğunu yaxşılaşdırdığını göstərir ki, bu da onları biotibbdə istifadə etməyə imkan verir

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-3-98-104

Açar sözlər : nanohissəciklər, Au@Fe3O4, mayedə impulslu plazma, sitotoksiklik, Hela hüceyrələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı