ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLDİETİLSİLANIN 7,7-DİMETİL-3,6-DİOKSA-1-SİANODODESEN-11-İN-8 İLƏ REAKSİYASI
Ə.M.Qaramanov

 

Metildietilsilanın 7,7-dimetil-3,6-dioksa-1-sianododesen-11-8-in ilə platinohidrogenxlorid turşusunun iştirakı ilə benzol mühitində, reagentlərin ekvimol nisbətində reaksiyası tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, metildietilsilan tədqiq olunan eninə yalnız üçqat rabitədən, lakin iki istiqamətdə γ-məhsulun (oksigen atomuna nəzərən) üstünlüyü (67%) ilə birləşir

Açar sözlər : hidrosililləşmə, metildietilsilan, enin, b-, g-birləşmələr, platinohidrogenxlorid turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı