ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİ
N.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.Alosmanov

Oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası və alınan modifikatın hidrolizi ilə rezin tullantısının fosforlaşdırılması həyata keçirilmişdir. Modifikasiya olunmuş tullantı müxtəlif nümunələr üsulunun tətbiqi ilə potensiometrik titrləmə metodu ilə tədqiq edilmişdir. Nəticələr əsasında Henderson-Hasselbax tənliyinə uyğun olaraq rezin tullantılarının ionlaşma sabitləri hesablanmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-3-18-25

Açar sözlər : rezin tullantıları, oksidləşdirici xlorfosforlaşma reaksiyası, potensiometrik titrləmə, ionlaşma sabitləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı