ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ AVROPİUM (III) OKSİDİ OLAN ÜÇTƏRƏFLİ KATALİZATOR MODİFİKATORUNUN SİNTEZİ, FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ KATALİTİK AKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
S.İ.Niftəliyev, F.M.Çıraqov, İ.V.Kuznetsova, A.D.Nikiforova, D.S.Sugatov, E.O.Bakşeyev, V.N.Rıçkov, A.D.Salnikova

Tətbiq olunan Pt tərkibli katalizatorların nadir torpaq metalları ilə modifikasiyası onların aktivliyini və termal deaktivasiyaya qarşı müqavimətini artırmaq üçün effektiv üsullardan biridir ki, bu da həm daşıyıcı materialın strukturunun və fakturasının istilik dayanıqlığının artması, həm də yüksək temperaturlara məruz qaldıqda tətbiq olunan platin metallarının (PM) dispersiya və sinterləşməyə qarşı müqavimət dərəcəsinin  artması ilə əlaqələndirilir. Bir-birinə zidd olan məlumatlar, funksiyası CO, CxHy və NOx-i eyni vaxtda çevirmək olan benzinlə işləyən avtomobillərin işlənmiş qazlarının təmizlənməsi sistemində üçtərəfli katalizatorun bir hissəsi kimi istifadə üçün uyğun modifikatorun seçilməsini çətinləşdirir. Bu işdə europiumla modifikasiya olunmuş Pt tərkibli γ-Al2O3 əsaslı katalizatorun onun fiziki-kimyəvi xassələrinə və CO, CxHy və NOx reduksiya proseslərinin oksidləşməsində aktivliyinə təsiri qiymətləndirilmişdir. Zəhərli komponentlərin nisbətən toksik olmayan CO2, N2 və H2O-ya 1000C ilə 4000C arasında olan temperatur aralığında çevrilmə dərəcəsinin eyni vaxtda ölçülməsi ilə silindrik pətək blokunun səthinə tətbiq olunan katalizatordan benzinlə işləyən avtomobilin işlənmiş qazını simulyasiya edən qaz qarışığının keçirilməsi ilə katalitik aktivlik qiymətləndirilmişdir. Pt/γ-Al2O3 katalitik sisteminin europium ilə modifikasiyası tədqiq edilmiş hər üç reaksiyada aktivliyin arttığı göstərildi ki, bu da üçtərəfli katalizatorun modifikatoru kimi istifadə üçün böyük potensialın olduğunu göstərir

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-4-112-119

 

Açar sözlər : üçtərəfli katalizator, alüminium oksidi, avropium oksidi, platin, konversiya, katalitik aktivlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı