ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ S, P, N OLAN ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ VƏ METALLARA QARŞI TERMOSTABİLLİYİ
E.Ş.Məmmədov, T.N.Qulubəyova, D.S.Vəliyeva, Z.S.Səfərəliyeva, İ.R.Ruşinaz

Məqalə bəzi ditiofosfat, ksantogenat, ditiokarbonat turşularının efirlərin termiki tədqiqlərinə həsr edilmişdir. Öyrənilən birləşmələri həm təmiz halda həm də dəmirin və misin iştiraki ilə termoanalitik tədqiqatlarının və metallara qarşı kimyəvi aktivliyinin nəticələri məqalədə şərh edilir. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunmuş birləşmələrə termiki stabillik həddi 1700C temperaturunda yüksəkdir və onlar dəmir və mis  metallarına qarşı kimyəvi aktivdirlər. Göstərilmişdir ki, öyrənilən birləşmələr dəmir və mis  metallarına qarşı kimyəvi aktivdir və eyni sıra birləşmələrinin metallara qarşılıqlı təsir temperaturu  və həmin temperaturda onların kütləvi itkisi nə qədər az olarsa, onların siyrilməyə qarşı aşqar kimi təsiri o qədər yuksək olur. Müəyyən edilmişdir ki, metallarla sinxron mexanizm üzrə qarşılıqlı təsirdə olan eyni sıra birləşmələri, metallarla sinxron mexanizm üzrə (parcalanma məhsulları ilə) qarşılıqlı təsirdə olan birləşmələrə nisbətən daha yüksək siyrilmə xassələrinə malikdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-4-97-103

Açar sözlər : ksantogenat, ditiokarbonat ditiofosfat turşuları; termiki stabillik; trasmissiya yağı; siyrilməyə qarşı aşqar; siyrilmə indeksi; termoanalitik tədqiqatlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı