ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XLOR TƏRKİBLİ BİRLƏŞMƏLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ BUTADIEN-NİTRİL KAUÇUKUNUN QURULUŞ PARAMETRLƏRİNƏ QIZDIRILMANIN TƏSİRİ
G.H.Əzizova, F.A.Əmirov, İ.H.Mövlayev, G.A.Məmmədova, R.F.Xankişiyeva, Ş.M.Məmmədov

BNK-nın reoloji və struktur parametrlərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmağa imkan verən metilhalogen tərkibli birləşmələr əsasında BNK-nın vulkanlaşması üçün aktiv üzvi çarpaz birləşdiricilərin yeni sinfi aşkar edilmişdir. Rulonlarda plastifikasiyadan sonra binar sistemlərdə gel tərkibi və Mooney özlülüyü öyrənilmişdir. Tikilmiş BNK-nın (SKN-40+TCMCC) sol fraksiyasının bimodal MKP ilə xarakterizə olunduğu aşkar edilmişdir. Sol fraksiyaların W/ns qeyri-normal yüksək dəyəri onların MKP-nin bimodal təbiəti ilə əlaqələndirilir və elastomerdə gel varlığını göstərir. Məlum olmuşdur ki, tikilmiş BNK-da sol fraksiyalarının η qiyməti əhəmiyyətsizdir. Göstərilmişdir ki, tikilmiş HXPK elastomerinin sol-fraksiyasında bu parametrlərin aşağı qiymətləri və yüksək molekulyar çəki fraksiyaların tərkibi daha azdır. Tikilmiş BNK-nın sol fraksiyasının makromolekullarının şaxələnmə sıxlığı ρ=1.90-2.3·10-3 idi, yəni orta hesabla bir monomer vahidinə və hər molekula iki yüz şaxələnmə nöqtəsinə uyğun gəlirdi

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-4-91-96

Açar sözlər : butadien-nitril kauçuku, heksaxloroparaksilen, Mooney özlülük, sol fraksiya, reologiya, tikilmə, vulkanlaşma, gel, plastiklik, dispersiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı