ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞI
S.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev

Məqalə sitrat elektrolitindən bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiyasına həsr edilmişdir. Pt, Ni və Ni/Bi elektrodlarında tsiklik və xətti polarizasiya əyrilərinin çəkməsilə bismut ionlarının elektroreduksiya prosesinin kinetikası, mexanizmi və prosesə müxtəlif amillərin təsiri öyrənilmişdir. Alınmış nəticələr əsasında effektiv aktivləşdirmə enerjisi və diffuziya əmsalı hesablanmışdır. Hesablamaların nəticələri göstərir ki, sitrat məhlullarından bismut ionlarının elektroreduksiya prosesi diffuzion polyarizasiyası ilə müşayiət olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-4-5-12

 

Açar sözlər : bismut ionları, elektroreduksiya, polyarizasiya, sitrat elektroliti, Randles-Şevçik tənliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı