ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN FASİLƏSİZ İŞLƏYƏN QURĞUDA PİPERİLENİN TSİKLODİMERİ İLƏ ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
R.K.Əzimova, F.V.Quliyev, S.Z.Əliyeva, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov

Məqalədə fenolun fasiləsiz işləyən qurğuda piperilenin ilə KU-23 katalizatorunun iştirakı ilə al­kil­ləşmə reaksiyasının tədqiqindən bəhs olunur. Tədqiqat nəticəsində müxtəlif parametrlərin – reaksiyanın temperaturunun, ilkin komponentlərin mol nisbətlərinin və həcmi sürətin məqsədli məhsullarının çıxımına və selektivliyinə təsiri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiya üçün tapılmış optimal şəraitdə məqsədli məhsulun çıxımı götürülən fenola görə 70.5%, selektivliyi 88.7% olur

Açar sözlər : piperilen, tsiklodimer, fenol, KU-23 katalizatoru, alkilləşmə, tsikloalkilfenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı