ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOKSİPROPİLENQLİKOLUN 4,4¢-DİFENİLMETANDİİZOSİONATLA SOOLİQOMERLƏRİ ƏSASINDA ELASTOMER DAXİL EDİLMİŞ KOMPOZİSİYALAR
F.Ə.Əmirov, Y.N. Qəhramanlı, Y.M. Bilalov

 

Polioksipropilenqlikolun 4.4¢-difenilmetandiizosionatla sooliqomerlərinin alınma prosesi öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiya poliefirin mütəhərrik hidrogen atomunun 4.4¢-difenilmetandiizosionat azot atomuna bir­ləşməsinə əsaslanan miqrasiya polimerləşməsi ilə gedir. Göstərilmişdir ki, sooliqomerin izobutilen-izopren sopoli­meri ilə qarışdırılması kompozisiyaların elastikliyini, termiki-, kimyəvi, mexaniki və adgeziya davamlılığını artırır, oturmanı azaldır. Sooliqomerin butil kauçukla qarışıqları yüksək adgeziyalı və yüksəkelastiki örtüklər və kipləşdirici kompozisiyalar kimi təklif edilmişdir

Açar sözlər : poliefir, diizosionat, miqrasiya olunan polimerləşmə, izobutilen ilə izoprenin sopolimeri, kompozisiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı