ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOKSİPROPİLENQLİKOLUN 4,4¢-DİFENİLMETANDİİZOSİONATLA SOOLİQOMERLƏRİ ƏSASINDA ELASTOMER DAXİL EDİLMİŞ KOMPOZİSİYALAR
F.Ə.Əmirov, Y.N. Qəhramanlı, Y.M. Bilalov

 

Polioksipropilenqlikolun 4.4¢-difenilmetandiizosionatla sooliqomerlərinin alınma prosesi öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiya poliefirin mütəhərrik hidrogen atomunun 4.4¢-difenilmetandiizosionat azot atomuna bir­ləşməsinə əsaslanan miqrasiya polimerləşməsi ilə gedir. Göstərilmişdir ki, sooliqomerin izobutilen-izopren sopoli­meri ilə qarışdırılması kompozisiyaların elastikliyini, termiki-, kimyəvi, mexaniki və adgeziya davamlılığını artırır, oturmanı azaldır. Sooliqomerin butil kauçukla qarışıqları yüksək adgeziyalı və yüksəkelastiki örtüklər və kipləşdirici kompozisiyalar kimi təklif edilmişdir

Açar sözlər : poliefir, diizosionat, miqrasiya olunan polimerləşmə, izobutilen ilə izoprenin sopolimeri, kompozisiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı