ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2PbSe)x(AgBiSe2)1–x BƏRK MƏHLULLARIN BƏRK ELEKTROLITLI E.H.Q. ÜSULU ILƏ TERMODINAMIK TƏDQIQI
K.N.Babanlı, İ.İ.Əliyev, N.B.Babanlı

 

Ag4RbJ5 bərk elektrolitli e.h.q üsulu ilə 2PbSe–AgBiSe2 sistemi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə PbSe əsasında 90 mol%-ə qədər bərk məhlul sahəsi möv­cuddur. E.h.q. ölçmələrinin nəticələri əsasında gümüşün bərk məhlullarda parsial molyar funk­siyaları () hesablanmışdır. Ag2Se–PbSe–Bi2Se3–Se sisteminin faza diaqramı əsasında potensial­əmə­ləgətirici reak­siyalar müəyyən edilmiş, müxtəlif tərkibli bərk məhlulların standart əmələgəlmə termodinamik funk­siyaları və standart entropiyaları hesablanmışdır

Açar sözlər : bərk elektrolit, termodinamik tədqiq, potensial­əmə­ləgətirici reak­siyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı