ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2PbSe)x(AgBiSe2)1–x BƏRK MƏHLULLARIN BƏRK ELEKTROLITLI E.H.Q. ÜSULU ILƏ TERMODINAMIK TƏDQIQI
K.N.Babanlı, İ.İ.Əliyev, N.B.Babanlı

 

Ag4RbJ5 bərk elektrolitli e.h.q üsulu ilə 2PbSe–AgBiSe2 sistemi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə PbSe əsasında 90 mol%-ə qədər bərk məhlul sahəsi möv­cuddur. E.h.q. ölçmələrinin nəticələri əsasında gümüşün bərk məhlullarda parsial molyar funk­siyaları () hesablanmışdır. Ag2Se–PbSe–Bi2Se3–Se sisteminin faza diaqramı əsasında potensial­əmə­ləgətirici reak­siyalar müəyyən edilmiş, müxtəlif tərkibli bərk məhlulların standart əmələgəlmə termodinamik funk­siyaları və standart entropiyaları hesablanmışdır

Açar sözlər : bərk elektrolit, termodinamik tədqiq, potensial­əmə­ləgətirici reak­siyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı