ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XIRAL QURULUŞLU ENANTIOMERIN RASEMIK QARIŞIQDAN XROMATOQRAFIK ÜSULLA AYRILMASI
Z.F.Hüseynova, Ə.L.Şabanov, Ü.Ə.Həsənova, Z.O.Qəhrəmanova, M.M.Həsənova

 

6-metil-15-hidroksi-1,4,7,10,13-zentaoksa-2,3,11,12-dibenzotsikloheksadekan L-alaninin esterləşməsindən alınan S,S-enantiomerin rasemik qarışıqdan xromatoqrafik üsulla ayrılması yerinə yetirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, R,S-izomer xromatoqrafiya kalonkasında kraxmal ilə birlikdə qalır. Xromatoqrafik ayrılma S,S-izomerin amin qruzunun kraun efir halqası ilə güclü hidrogen rabitəsinin əmələ gəlməsi hesabına baş verir. R,S-izomer kraun efirlə zəif birləşir, adsorbent isə onu çəkib saxlayır

Açar sözlər : rasemik qarışıq, enantiomerlər, xirallıq, kraun efirlər, diastereomerlər
Məqaləyə baxın