ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AZKÜKÜRDLÜ DİZEL YANACAQLARININ YAĞLAMA VƏ ANTİSTATİK XASSƏLƏRİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ
T.A.Məmmədova, V.M.Abbasov, X.R.Vəliyev, X.H.Kəsəmənli, N.R.Abdullayeva

 

Neft turşularının 260–310 və 310–3600C fraksiyaları və etilenqlikol əsasında monoetilenqlikol efirləri sintez olunmşdur. Alınan monoetilenqlikol efirlərinin dizel yanacaqlarının yağlama və antistatik xassələrinə təsiri tədqiq olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, neft turşuları əsasında alınmış monoetilenqlikol efirləri dizel yanacaqlarının yağlama və antistatik xassələrini yaxşılaşdıran əlavə kimi tətbiq oluna bilər

Açar sözlər : neft turşuları, etilenqlikol, monoefirlər, dizel yanacağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı