ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AZKÜKÜRDLÜ DİZEL YANACAQLARININ YAĞLAMA VƏ ANTİSTATİK XASSƏLƏRİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ
T.A.Məmmədova, V.M.Abbasov, X.R.Vəliyev, X.H.Kəsəmənli, N.R.Abdullayeva

 

Neft turşularının 260–310 və 310–3600C fraksiyaları və etilenqlikol əsasında monoetilenqlikol efirləri sintez olunmşdur. Alınan monoetilenqlikol efirlərinin dizel yanacaqlarının yağlama və antistatik xassələrinə təsiri tədqiq olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, neft turşuları əsasında alınmış monoetilenqlikol efirləri dizel yanacaqlarının yağlama və antistatik xassələrini yaxşılaşdıran əlavə kimi tətbiq oluna bilər

Açar sözlər : neft turşuları, etilenqlikol, monoefirlər, dizel yanacağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı