ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AZKÜKÜRDLÜ DİZEL YANACAQLARININ YAĞLAMA VƏ ANTİSTATİK XASSƏLƏRİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ
T.A.Məmmədova, V.M.Abbasov, X.R.Vəliyev, X.H.Kəsəmənli, N.R.Abdullayeva

 

Neft turşularının 260–310 və 310–3600C fraksiyaları və etilenqlikol əsasında monoetilenqlikol efirləri sintez olunmşdur. Alınan monoetilenqlikol efirlərinin dizel yanacaqlarının yağlama və antistatik xassələrinə təsiri tədqiq olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, neft turşuları əsasında alınmış monoetilenqlikol efirləri dizel yanacaqlarının yağlama və antistatik xassələrini yaxşılaşdıran əlavə kimi tətbiq oluna bilər

Açar sözlər : neft turşuları, etilenqlikol, monoefirlər, dizel yanacağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı