ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKILAMINOMETILNAFTALINLƏRIN SINTEZI VƏ TƏTBIQ PERSPEKTIVLƏRI
Ş.Z.Göyüşov

 

Sumqayıt qaz emalı zavodunun TH-300 qurğusunun piroliz qazının qətranlı qalıqlarından ayrılmış naftalinin xlormetilləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Mono- və dialkilaminonaftalinlərin alınma üsulu işlənib hazırlanmışdır. Alınmış nümunələl, plastların neft hasilatında və yanğınsöndürmədə böyük əməli maraq doğuran  köpürdücülər  kimi sınaqdan keçirilmişlər

Açar sözlər : alkilaminometilnaftalinlər, piroliz, xlormetilləşmə, naftalin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı