ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKILAMINOMETILNAFTALINLƏRIN SINTEZI VƏ TƏTBIQ PERSPEKTIVLƏRI
Ş.Z.Göyüşov

 

Sumqayıt qaz emalı zavodunun TH-300 qurğusunun piroliz qazının qətranlı qalıqlarından ayrılmış naftalinin xlormetilləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Mono- və dialkilaminonaftalinlərin alınma üsulu işlənib hazırlanmışdır. Alınmış nümunələl, plastların neft hasilatında və yanğınsöndürmədə böyük əməli maraq doğuran  köpürdücülər  kimi sınaqdan keçirilmişlər

Açar sözlər : alkilaminometilnaftalinlər, piroliz, xlormetilləşmə, naftalin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı