ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbTe–TlBiTe2 SISTEMINDƏ BƏRK MƏHLULLARIN TERMODINAMIK XASSƏLƏRI
F.N.Hüseynov

 

Tallium elektroduna nəzərən qatılıq dövrələrinin e.h.q-nin 300–430K temperatur intervalında ölçülməsilə PbTe–TlBiTe2 sistemi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə PbTe əsasında 75 mol%-ə qədər bərk məhlul sahəsi mövcuddur. e.h.q. ölçmələrinin nəticələri əsasında talliumun bərk məhlullarda parsial molyar funksiyaları () hesablanmışdır. Tl2Te–PbTe–Bi2Te3–Te  sisteminin faza diaqramı əsasında potensialəmələgətirici reaksiyalar müəyyən edilmiş və müxtəlif tərkibli bərk məhlulların standart əmələgəlmə termodinamik funksiyaları və standart entropiyaları hesablanmışdır

Açar sözlər : telluridlər, PbTe, TlBiTe2, PbTe–TlBiTe2 sistemi, bərk məhlullar, e.h.q. üsulu, termodinamik funksiyalar
Məqaləyə baxın