ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AZOT- VƏ KÜKÜRDTƏRKİBLİ ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN MANNİX REAKSİYASI İLƏ SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
E.H.Məmmədbəyli, İ.A.Cəfərov, A.H.Talıbov, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov

 Azot- və kükürdtərkibli birləşmələrin Mannix reaksiyası ilə sintezi sahəsində son 10 il müddətində aparılan tədqiqatların icmalı hazırlanmış və ümumiləşdirilmə aparılmışdır. Azot- və kükürdtərkibli birləşmələrin tətbiq sahələri araşdırılmışdır

Açar sözlər : аzot- və kükürdtərkibli birləşmələr, amin turşuları, Mannix reaksiyası, bioloji aktiv maddələr, xiral katalizatorlar, antibiotiklər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı