ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AZOT- VƏ KÜKÜRDTƏRKİBLİ ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN MANNİX REAKSİYASI İLƏ SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
E.H.Məmmədbəyli, İ.A.Cəfərov, A.H.Talıbov, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov

 Azot- və kükürdtərkibli birləşmələrin Mannix reaksiyası ilə sintezi sahəsində son 10 il müddətində aparılan tədqiqatların icmalı hazırlanmış və ümumiləşdirilmə aparılmışdır. Azot- və kükürdtərkibli birləşmələrin tətbiq sahələri araşdırılmışdır

Açar sözlər : аzot- və kükürdtərkibli birləşmələr, amin turşuları, Mannix reaksiyası, bioloji aktiv maddələr, xiral katalizatorlar, antibiotiklər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı