ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AZOT- VƏ KÜKÜRDTƏRKİBLİ ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN MANNİX REAKSİYASI İLƏ SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
E.H.Məmmədbəyli, İ.A.Cəfərov, A.H.Talıbov, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov

 Azot- və kükürdtərkibli birləşmələrin Mannix reaksiyası ilə sintezi sahəsində son 10 il müddətində aparılan tədqiqatların icmalı hazırlanmış və ümumiləşdirilmə aparılmışdır. Azot- və kükürdtərkibli birləşmələrin tətbiq sahələri araşdırılmışdır

Açar sözlər : аzot- və kükürdtərkibli birləşmələr, amin turşuları, Mannix reaksiyası, bioloji aktiv maddələr, xiral katalizatorlar, antibiotiklər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı