ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NADIR TORPAQ ELEMENTLƏRI ƏSASINDA YENI BIRLƏŞMƏLƏRIN SINTEZI VƏ XASSƏLƏRI
S.T.Bayramova, V.M.Rəhimova, S.M.Ağapaşayeva, Ö.M.Əliyev

 Ilk dəfə olaraq  MCuSbS3 вя MCuBiS3 (M=Pb, Eu, Yb) tipli dördlü sulfidlər sintez olunmuş və onların bəzi fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, alınmış birləşmələr rombik sinqoniyada kristallaşır: PbCuSbS3а=8.160, b=8.72, с=7.8 Å; EuCuSbS3 а=8.156, b=8.68, с=7.786 Å; YbCuSbS3 а=8.15, b=8.64, с=7.76 Å; EuCuBiS3 а=11.28, b=11.62, с=4.00 Å; YbCuBiS3 а=11.26, b=11.58, с=3.96 Å. Sintez olunmuş birləşmələrin termodinamiki funksiyaları təyin edilmişdir

Açar sözlər : dördlü sulfidlər, nadir torpaq elementləri, termodinamiki funksiyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı