ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NADIR TORPAQ ELEMENTLƏRI ƏSASINDA YENI BIRLƏŞMƏLƏRIN SINTEZI VƏ XASSƏLƏRI
S.T.Bayramova, V.M.Rəhimova, S.M.Ağapaşayeva, Ö.M.Əliyev

 Ilk dəfə olaraq  MCuSbS3 вя MCuBiS3 (M=Pb, Eu, Yb) tipli dördlü sulfidlər sintez olunmuş və onların bəzi fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, alınmış birləşmələr rombik sinqoniyada kristallaşır: PbCuSbS3а=8.160, b=8.72, с=7.8 Å; EuCuSbS3 а=8.156, b=8.68, с=7.786 Å; YbCuSbS3 а=8.15, b=8.64, с=7.76 Å; EuCuBiS3 а=11.28, b=11.62, с=4.00 Å; YbCuBiS3 а=11.26, b=11.58, с=3.96 Å. Sintez olunmuş birləşmələrin termodinamiki funksiyaları təyin edilmişdir

Açar sözlər : dördlü sulfidlər, nadir torpaq elementləri, termodinamiki funksiyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı