ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKIBINDƏN ASILI OLARAQ Ga4S5, g-GaSe VƏ KIMYƏVI QAZLAŞYICI REAKSIYALARIN SEÇICILIK XÜSUSIYYƏTI (RSX)
B.A.Heydərov, T.M.Ilyaslı

 

Eimyəvi qazlaşdırıcı reaksiyaların vasitəsmi ilə Ga4S5,  g-GaSe-nin daşınmasında Ga2S3, Ga2Se3  birləşmələri alınır. Eyni vaxtda isə yodla GaS, aGaSe  birləşmələri daşınır.   Ga2S3, Ga2Se3  birləşmələri o vaxt daşınır ki, reaksiya mühitində qalliumun yodid birləşmələri olmur

Açar sözlər : kimyəvi qazlaşyıcı reaksiya, qallium yod
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı