ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKIBINDƏN ASILI OLARAQ Ga4S5, g-GaSe VƏ KIMYƏVI QAZLAŞYICI REAKSIYALARIN SEÇICILIK XÜSUSIYYƏTI (RSX)
B.A.Heydərov, T.M.Ilyaslı

 

Eimyəvi qazlaşdırıcı reaksiyaların vasitəsmi ilə Ga4S5,  g-GaSe-nin daşınmasında Ga2S3, Ga2Se3  birləşmələri alınır. Eyni vaxtda isə yodla GaS, aGaSe  birləşmələri daşınır.   Ga2S3, Ga2Se3  birləşmələri o vaxt daşınır ki, reaksiya mühitində qalliumun yodid birləşmələri olmur

Açar sözlər : kimyəvi qazlaşyıcı reaksiya, qallium yod
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı