ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARININ SUYUN SƏTHİNDƏN YIĞILMASI ÜÇÜN KÖPÜKLƏNMİŞ POLİURETAN ƏSASINDA SORBENT
Y.N. Qəhramanlı, L.N. Yüzbaşeva, H.M.Fərəcov

 

Köpüklənmiş poliuretanın əsasında alınan neft və neft məhsulları sorbentlərinin sorbsiya tutumuna regenerasiyanın, həcm kütləsinin və dispersliyinin təsiri öyrənilmişdir. Təyin edilib ki, sorbentlər hətta 10 dəfə təkrar istifadə edildikdən sonra öz sorbsiya tutumunu yüksək səviyyədə saxlayırlar. Göstərilib ki, mühitin tempneraturı artdıkca sorbentlərin sorbsiya tutumu artır. Ölçüləri 5–6 mm olan sorbentlərdə sorbsiya prosesi ən effektiv surətlə keçirilir. Müxtəlif həcm kütləsinə malik olan sorbentlərdə  neft və neft məhsullarının selektiv keçirilməsi təyin edilib

Açar sözlər : köpüklənmiş polimer sorbenti, həcm kütləsi, sorbsiya tutumu, makroguruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı