ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENİN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ
A.S.Cəfərov, B.Ş.Ağayeva, İ.İ.Allahverdiyeva, A.M.Əliyev, L.N.Əfəndiyeva

Aparılmış  geniş  analitik  tədqiqatlar  nəticəsində məlum üsullarla ferrosenin və  onun  alkil  törəmələrinin sintezi prosesində, məqsədli məhsulların alınması faizini  azaldan, əsas  və köməkçi reagentlər  arasında, həm də işçi mühit kimi istifadə edilən maye ammonyak arasında baş verə bilən əlavə və  paralel kimyəvi  reaksiyalar  müəyyən  edilmişdir. Sintez zamanı əlavə və paralel kimyəvi reaksiyaların qarşısının alınması üsulları; natrium amid katalizatorunun  aktivləşdirilməsi üçün  maye  ammonyak əvəzinə  tetrahidrofuran,  susuz  dəmir xlorid  əvəzinə  onun  amin suspenziyası  təklif edilmişdir

Açar sözlər : ferrosen, alkil törəməsi, tsiklopentadien, heksan, natrium amid, dəmir ammiakatı, dietilferrosen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı