ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İŞLƏNMIŞ QO-30/7 VƏ S-12 SƏNAYE KATALIZATORLARININ KLAUS PROSESINDƏ ISTIFADƏ IMKANLARININ TƏDQIQI
Q.R.Əsgərov, M.M.Əhmədov, Q.M.Səmədzadə

 

İşlənmiş QO-30/7 və S-12 sənaye katalizatorlarının Klaus prosesinə tətbiqi göstərdi ki, QO-30/7 katalizatorunun aktivliyi çox aşağıdır və bu halda  kükürdün çıxımı 60%-dən aşağı olur; S-12 katalizatoru kifayət qədər  aktivdir və onun tətbiqində kükürdün çıxımı 96–98% təşkil edir. S-12 katalizatorunda  ən yüksək  nəticə qaz qarışığının 750–1020 saat-1 sürətində, 2500C temperaturda və H2S:SO2=2 nisbətində alınmışdır

Açar sözlər : Klaus prosesi, QO-30/7 və S-12 katalizatorları, kükürdün alınma qurğusunun sxemi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı