ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLIIZOBUTILENIN KATALITIK DESTRUKSIYASI VƏ MODIFIKASIYASININ KINETIK MODELI
X.Ş. Hacıəhmədzadə

 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində yeni fiziki-kimyəvi  xassəli polimerlərin sintezinin proqnozlaşdırılmasını, hesablama yolu ilə poliizobutilenin destruksiya və modifikasiya proseslərinə təsir edən bütün amillərin əlaqələndirilməsini, prosesin istənilən rejimini hesablama yolu ilə əldə edilməsini təmin edən kinetik model işlənib hazırlanmış, təcrübə və hesablama ilə alınan göstəricilərin adekvatlığı təsdiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı