ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLIIZOBUTILENIN KATALITIK DESTRUKSIYASI VƏ MODIFIKASIYASININ KINETIK MODELI
X.Ş. Hacıəhmədzadə

 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində yeni fiziki-kimyəvi  xassəli polimerlərin sintezinin proqnozlaşdırılmasını, hesablama yolu ilə poliizobutilenin destruksiya və modifikasiya proseslərinə təsir edən bütün amillərin əlaqələndirilməsini, prosesin istənilən rejimini hesablama yolu ilə əldə edilməsini təmin edən kinetik model işlənib hazırlanmış, təcrübə və hesablama ilə alınan göstəricilərin adekvatlığı təsdiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı