ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
С1–С7 ALKİLTSİKLOPENTANONLARIN MİNERAL TURŞULARLA MODİFİKASİYA EDİLMİŞ TƏBİİ PERLİT İŞTİRAKINDA ETİLENQLİKOLLA KONDENSLƏŞMƏSİNDƏN DİOKSOLANLARIN SİNTEZİ
Ö.Ə.Sadıqov, N.S.Yunusova, S.M.Abbasova, N.Ə.Cəfərova, H.M.Əlimərdanov

C1–C7 alkiltsiklopentanonların etilenqlikol ilə sulfatlaşdırılmış və ya fosfatlaşdırılmış təbii perlit iştirakında kondensləşməsindən spiroasetallar sintez olunmuş və onların quruluşları müəyyənləşdirilmişdir. Spiroasetalların sabun və yuyucu maddələrin, eləcə də parfümer-kosmetik kompozisiyaların tərkibində təravətləndirici aromatizator kimi istifadə edilməsinin mümkünlüyü göstərilmişdir

Açar sözlər : C1–C7 tsiklopentanonlar, etilenqlikol, təbii perlit, ortofosfat turşusu, dioksolanlar (spiroasetallar).
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı