ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
АBŞERON YARIMADASI MÜHITINDƏ BALAXANI YATAQLARLARININ NEFTININ FOTOKIMYƏVI ÇEVRILMƏSI
D.R.Аbbasoвa, R.А.Cəfərova, М.К.Кərimov

 

Аbşeron yarımadasının Бalaxanı torpaqlarından ekstraksiya olunmuş neftin və onun yağ fraksiyasının fotolüminesensiya, foto- və termokimyalüminessensiyası öyrənilmişdir. Lüminessensiya və fotoşüalanma зamanı ekstraktın komponentləri arasında enerji paylanması mexanizminə baxılmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı