ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
АBŞERON YARIMADASI MÜHITINDƏ BALAXANI YATAQLARLARININ NEFTININ FOTOKIMYƏVI ÇEVRILMƏSI
D.R.Аbbasoвa, R.А.Cəfərova, М.К.Кərimov

 

Аbşeron yarımadasının Бalaxanı torpaqlarından ekstraksiya olunmuş neftin və onun yağ fraksiyasının fotolüminesensiya, foto- və termokimyalüminessensiyası öyrənilmişdir. Lüminessensiya və fotoşüalanma зamanı ekstraktın komponentləri arasında enerji paylanması mexanizminə baxılmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı