ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİARİLSULFONSULFONATLARIN SEMENT SİSTEMLƏRİNƏ TƏSİRİ
A.A.Quvalov

Aparılmış tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, əlavələrin sement sistemlərinə təsir effektlərinin müxtəlif olması onların molekul çəkilərinin müxtəlif olması ilə əlaqədardır. Molekul çəkiləri artdıqca təsir effektləridə artır. Eyni plastiklikdə beton qarışığından ayrılan suyun miqdarının SAS əlavə etdikdə  S-3 və MMS əlavələrinə nisbətən 2 dəfə az olması  S-3 və MMS oliqomerlərindən fərqli olaraq poliarilsulfonsulfonatın  oliqomer molekulunda OH qruplarının olmamasıdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı