ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİARİLSULFONSULFONATLARIN SEMENT SİSTEMLƏRİNƏ TƏSİRİ
A.A.Quvalov

Aparılmış tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, əlavələrin sement sistemlərinə təsir effektlərinin müxtəlif olması onların molekul çəkilərinin müxtəlif olması ilə əlaqədardır. Molekul çəkiləri artdıqca təsir effektləridə artır. Eyni plastiklikdə beton qarışığından ayrılan suyun miqdarının SAS əlavə etdikdə  S-3 və MMS əlavələrinə nisbətən 2 dəfə az olması  S-3 və MMS oliqomerlərindən fərqli olaraq poliarilsulfonsulfonatın  oliqomer molekulunda OH qruplarının olmamasıdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı