ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİARİLSULFONSULFONATLARIN SEMENT SİSTEMLƏRİNƏ TƏSİRİ
A.A.Quvalov

Aparılmış tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, əlavələrin sement sistemlərinə təsir effektlərinin müxtəlif olması onların molekul çəkilərinin müxtəlif olması ilə əlaqədardır. Molekul çəkiləri artdıqca təsir effektləridə artır. Eyni plastiklikdə beton qarışığından ayrılan suyun miqdarının SAS əlavə etdikdə  S-3 və MMS əlavələrinə nisbətən 2 dəfə az olması  S-3 və MMS oliqomerlərindən fərqli olaraq poliarilsulfonsulfonatın  oliqomer molekulunda OH qruplarının olmamasıdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı